ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az ELTE Általános Szerződési Feltételei az ELTE TTK Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrum laboratóriumában nyújtandó szolgáltatásokra.
Hatályos: 2023. január 01-től.

A Szolgáltató Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) az egyetem Természettudományi Kar Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok Centrumában (KKIC) működő laborja által elvégzendő laboratóriumi szolgáltatások (továbbiakban szolgáltatás) nyújtását vállalja a felek kifejezett eltérő írásbeli megállapodása hiányában az alábbiak szerint. 

Az ELTE KKIC honlapján megtalálhatóak az aktuálisan megrendelhető szolgáltatások és az azokra érvényes árlista, továbbá jelen szolgáltatási feltételek. Amennyiben Ön szolgáltatást kíván megrendelni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollegáinkkal.

Kérjük, csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, ha az alábbiakat elfogadja. Megrendelő köteles megrendelés előtt jelen dokumentum tartalmát megismerni.  A felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában jelen ÁSZF a szolgáltatásra irányuló szerződés részévé válik!

I. A szerződés célja: Az ELTE nyilatkozik, hogy a szerződést a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontja szerinti felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenysége1 keretében köti.

II. A teljesítés feltételei:

 1. Szolgáltatás végzésének (teljesítésének) helye: Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a szerződéses feladatok elvégzése ELTE telephelyén történik az ELTE eszközeivel.  
 2. Alvállalkozó, teljesítési segéd: A felek megállapodnak, hogy az ELTE egyéb közreműködő igénybevételére jogosult. 
 3. Hatósági engedélyek: A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján az ELTE által végzendő tevékenységhez esetlegesen szükséges hatósági engedély beszerzése az ELTE kötelezettsége saját költségére, annak rendelkezésre állásáért szavatol. 
 4. Eszközök: A Megrendelő által rendelkezésre bocsátandó dokumentumok, adatok, információk, eszközök, anyagok, minták körét a megállapodás tartalmazza. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az ELTE-nek a feladat teljesítéséhez további információ, adat, anyag, minta válik szükségessé, azt az ELTE ilyen irányú kérelmére, a kért információ és adat jellegétől függően a lehető legrövidebb időn belül az ELTE rendelkezésére bocsátja. Az adatok, információk szolgáltatásának időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik. 
 5. Szellemi alkotások (az iparjogvédelmi, szerzői alkotások mellett a know-how-t is, ideértve a továbbiakban együtt: szellemi alkotások): A szerződés tárgyát képező, a szerződés teljesítéseként létrehozott és átadásra kerülő szellemi alkotásokat, ide értve a Megrendelő által szolgáltatott adatok, anyag vizsgálatával létrejött szellemi alkotásokat is (pl. adatbázis, szakértői jelentés, szakvélemény) a Megrendelő saját illetve kapcsolt vállalkozásai belső tevékenysége körében időbeli és területi kötöttség nélkül, a szerződés szerinti célra nem kizárólagosan felhasználhatja, másra átruházhatja, illetve másnak a felhasználásra engedélyt adhat.   
  Az ELTE a szolgáltatásának eredményeit a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően jogosult további tevékenységéhez – a Megrendelő azonosítását lehetővé nem tevő publikációkat is ideértve – szabadon felhasználni, amennyiben a Megrendelő ezt az előzetes bejelentést követő 15 napon belül jogos érdekére tekintettel írásban nem kifogásolja. Az ELTE szerződés szerinti teljesítéséhez, annak felhasználásához nem elengedhetetlenül szükséges szellemi alkotásokon (pl. vizsgálati módszertan), amennyiben ilyenek egyáltalán az ELTE teljesítése során létrejönnek vagy továbbfejlesztésre kerülnek az ELTE által, a Megrendelő csak előzetes írásbeli megállapodás esetén szerez jogosultságot. 
 6. Teljesítésigazolás: A Megrendelő a teljesítést köteles 7 napon belül írásban igazolni. Ennek elmulasztása esetén – amennyiben a Megrendelő érdemi kifogás alapján írásban nem kéri a szolgáltatás kijavítását – a teljesítésigazolás kiadottnak tekintendő. A szolgáltatás felhasználhatóságát érdemben nem érintő kisebb hibák, hiányosságok esetén a teljesítés igazolása nem tagadható meg.  
 7. Díjfizetés: A megbízási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség fennállása független a Megrendelőnél erre rendelkezésre álló forrástól, annak Megrendelőre irányadó felhasználási feltételeitől, vagy a Megrendelő által igénybe venni kívánt adózási vagy egyéb kedvezménytől.  
  A szolgáltatás eredményét, az átadott dokumentumokat, szellemi alkotásokat a Megrendelő csak fizetési kötelezettségeinek hiánytalan teljesítését követően használhatja fel. 
  Megrendelő köteles az ELTE által elvégzett munka után a munkadíjat megfizetni.  
  Egyes tevékenységeket az ELTE egészségügyi szolgáltatás nyújtás keretében végez. Az ilyen tevékenységből származó bevétel Áfa mentes körbe tartozik (0% Áfa). Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vizsgálathoz felhasznált, ELTE részére térítés mentesen átadott szenzorok reagensek után az Áfát Megrendelő köteles megfizetni. 
  Árak felülvizsgálata: Az ELTE jogosult a honlapon szereplő vállalási árait bármikor felülvizsgálni, a már megkötött szerződései esetében pedig amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik minden naptári év január és június hónap 15. napjáig felülvizsgálni. Új vállalási ár esetén felek a szerződést írásban módosítják.  
 8. Minták jelölése, szállítása, mérése
  A szakszerű mintavétel és a szállításig történő tároláshoz szükséges körülmények biztosítása – az ELTE által vállalt teljesítési idő figyelembe vételével – Megrendelő kötelessége és felelőssége.  
  A minták és a vizsgálathoz szükséges egyéb anyagok szállítása ELTE telephelyére, majd a megrendelés teljesítését követően azok ELTE-ről történő elszállítása Megrendelő feladata, az saját felelősségére és költségére történik. A minták és egyéb anyagok átadásával a felelősség az ELTE-re száll át. Megrendelő vállalja, hogy a mintákat előre egyeztetett napokon és időpontokban szállítja ELTE telephelyére.  
  ELTE nem vállal felelősséget a minták és egyéb anyagok szakszerűtlen csomagolásából, szállításából bekövetkezendő mintakárosodásért. Ilyen esetekben az ELTE értesíti Megrendelőt. Abban az esetben, ha az ELTE megfelelően átvette a Mintát, de a Vizsgálatot nem tudja megvalósítani és ennek oka nem az ELTE-nek felróható, munkadíjra jogosult. 
  A minták és egyéb anyagok ELTE általi átvételekor, ELTE a vizsgálatkérő lapok másolatának aláírásával igazolja a minták átvételét Megrendelő felé.  
  ELTE kötelessége, hogy a vonatkozó hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kezelje a mintákat hulladék kezelési, fertőtlenítési, tárolási szempontból, majd a mérések, a leletek lezárása és kiadása után megmaradó és a Megrendelő által el nem szállított mintákat megsemmisítse. 
  ELTE kötelessége, hogy a szolgáltatások eredményét a megállapodás szerinti formátumban Megrendelőnek eljuttassa. A Megrendelő biztosítja, hogy az általa megadott e-mail címhez illetéktelen személyek nem férnek hozzá. 
 9. Felelősség korlátozása: ELTE felelőssége a jogszabályok által lehetővé tett esetekben a szolgáltatás nyújtásával elért díjbevételre korlátozott. 
 10. Szerződésszegés, szerződés megszüntetése: Kellékszavatossági igény esetén a Megrendelő kijavítást, vagy ha az nem lehetséges, megfelelő díjleszállítást igényelhet, amely helyett az ELTE jogosult a szolgáltatás ismételt elvégzését választani, kivéve, ha a Megrendelő érdekmúlást igazol. 
  A felek megállapodnak, hogy az ELTE a Megrendelő felé a szerződés szerinti díj és az igazolt közvetlen károk erejéig tartozik kártérítési felelősséggel. 
  A Megrendelő a szerződés felmondása esetén köteles az ELTE kárát megtéríteni. 
  A Megrendelő jogosult – eredménytelen írásbeli figyelmeztetést követően – a szerződést felmondani, ha az ELTE lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. ELTE jogosult a teljesítést felfüggeszteni vagy – eredménytelen írásbeli figyelmeztetést követően – a szerződéstől elállni illetve azt felmondani, ha a Megrendelő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, a teljesítést nem segíti elő, vagy ha az ELTE részére teljesítésigazolás kiadását, előleg vagy számla kifizetését elmulasztotta, vagy pénzügyi helyzetének stabilitása, fizetőképessége kétséges és megfelelő biztosítékot nem nyújt. A teljesítés felfüggesztésének időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik. 
  A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni, az ELTE az általa elvégzett tevékenységgel arányos díjat követelheti, amelynek megállapítása során a teljesítés érdekében már előre elvállalt kötelezettségekből eredő fizetési kötelezettségekre is figyelemmel kell lenni. Már elfogadott részteljesítés esetén arányosítás csak ennek díjrészét meghaladóan történik. 
  A szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatokat írásba kell foglalni.  
 11. Kapcsolattartás, együttműködés: A Felek kötelesek egymással folyamatosan együttműködni. 
  Az értesítési cím, illetve a kapcsolattartók személyének, adatainak változásáról a másik felet 5 munkanapon belül értesíteni kell, ennek hiányában az ELTE az utolsóként megadott elérhetőségekre joghatályosan teljesít. 
 12. Titoktartás: A felek megállapodnak, hogy a szerződés kapcsán a másik félről tudomásukra jutó adatokat, információkat üzleti titokként kezelik. A Megrendelő az ELTE-ről, annak tevékenységéről harmadik személyek vagy a nyilvánosság számára csak az ELTE hozzájárulása esetén adhat tájékoztatást. ELTE a jelen megbízásra jogosult – Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon – referenciaként utalni.
 13. Alkalmazandó jog, jogvita: Jelen megállapodásra a magyar jog irányadó. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, továbbá az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
  Felek esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg megoldani, ennek eredménytelensége esetén vehetik igénybe a bírósági utat. 
 14. ÁSZF módosítás joga: ELTE bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan a jövőre nézve módosítani. A módosult ÁSZF-et honlapunkon tesszük közzé. Az ÁSZF-től eltérő feltételek alkalmazásáról felek egyedileg írásban állapodnak meg.